Varhaiskasvatus/ Småbarnspedagogik

Detta gör vi i småbarnspedagogik

Vasa stads mål är att vara kolneutral år 2035. Avsikten med Vasa stads energi- och kli-matprogram är att besvara de utmaningar som hjälper samhället att anpassa sig till mins-kad energikonsumtion. De nationer som lyckas utveckla en hållbar livsform klarar sig bäst. Den nuvarande konsumtionen minskas genom energibesparingar som kan nås via ener-gieffektivitet och en ökad energimedvetenheten (Vasa stads energi- och klimatprogram 2016: 4–5, 19).

Inom Vasa stads småbarnspedagogik ökar man energimedvetenheten och energin planeras till en naturlig del av inlärningsinnehållet.

Vasa stads mål är att eleverna vet om att de bor i en energisk stad, vet vad energi är och att eleverna erbjuds möjlighet att uppnå kunskaper och färdigheter man har nytta av inom olika branscher i arbetslivet och samhället. Bildningsväsendet har utarbetat energiutbild-ningsstrategin ”Energiresa till framgång” från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. Energiutbildningsstrategin betonar individens mod, kreativitet och självförtroende. I inter-nationella Vasa betonas även företagsamhet, mångkulturellheten och internationaliteten (Vasa stads energi- och klimatprogram 2016: 35).

Barn inom småbarnspedagogiken vägleds till hälsosamma livsvanor som främjar väl-måendet. Man känner igen och följer principerna för hållbar livsstil inom småbarnspedago-giken, dvs. beaktar de ekonomiska, kulturella, sociala och ekologiska dimensionerna. ”Småbarnspedagogiken ska lägga grunden för ekosocial bildning, så att människan förstår att den ekologiska hållbarheten är en förutsättning för social hållbarhet och mänskliga rät-tigheter.” (Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016: 19

Enligt stadens strategi är Havsnära Vasa, Energiska Vasa och Upplevelsernas Vasa gemensamma inlärningsområden inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att se betydelsen och mångfalden av den psykiska, fysiska och sociala lärmiljön. Skogarna, stränderna och kulturomgivningen är en viktig del av lärmiljön. Det språkberikade programmet, energifostran, mångkulturellheten och småbarnspedagogik på främmande språk betonas inom Vasa stads småbarnspedagogik. Lek, miljöfostran och olika former av motion, samt att lära ut sunda näringsvanor är viktiga verksamhetssätt inom Vasa stads småbarnspedago-gik. Småbarnspedagogiken grundar sig på funktionalitet: verksamhetsprinciperna är att göra tillsammans och uppleva i växelverkan. (Vasa stads plan för småbarnspeda-gogik 2017: 16, 23, 37.)

Verksamhetsplanen för energi och hållbar utveckling inom Vasa stads små-barnspedagogik

· Grunden för energilära skapas inom småbarnspedagogiken; ge ord för fenomen, ge verktyg för undersökning. Barnets naturliga nyfikenhet upprätthålls.

· Barnen får handledning i sunda livsvanor som främjar välmåendet; fysisk verksamhet, att röra sig gående, att äta hälsosamt, att vila, att tvätta händerna osv.

· Konsumtion, sortering och återvinning: återvinnings- och naturmaterial används (t.ex. återvinning av sopor, man samlar blad, käppar, stenar, mjölk- och yoghurt-burkar osv. och återanvänder dem som material i hobbyverksamhet).

· Man rör sig i näromgivningen och får lära känna den byggda kulturen där (byggnader, gårdsplaner, parker, idrottsplaner/-hallar, trafiken, företag, fabriker, butiker osv.)

· Beakta konsumtionen av vatten, tvål och handpapper.

· Beakta matsvinnet, försök ta/ge en passlig portion på tallriken.

· Man lär sig att hantera leksaker och andra saker med omsorg.

· Bekanta sig med naturen och respektera den; skogsutflykter, inget skräp i naturen.

· Behandla andra likvärdigt, bl.a. känsloskolan ”bra kompis”.

· Tema-, projekt- och smågruppsarbete: barnet som en aktiv deltagare.

· Bekanta sig med olika fenomen: naturföreteelser, vädret, temperaturen och årsti-derna beaktas i pedagogiken (t.ex. förändringar i vädret och naturföreteelser som påverkar vår klädsel), vatten och VVSE i byggnaderna.

· Färger, former, ljud, el, teknologi osv. undersöks: experimentell och undersökande inlärning.

· IKT-kunskaper övas.

· Bildandet av logisk-matematiska (matematik) uppfattningar, problemlösning och slutledningsförmåga stöds (t.ex. spel).

· Väcka intresset för olika språk och kulturer exempelvis via sång och lek (språkbad, ett språkberikat program, språkvänner = lär barnen känna främmande språk).

· Göra mindre laboratorieundersökningar i kemi och fysik.

· Renhållning av ytor på daghem och hållbara val av konsumtionsvaror, underhåll av daghemsbyggnaden och dess omgivning är en viktig del av energi- och kli-matprogrammet.

· Bekanta sig med olika yrken.

· Studiebesök till exempelvis Stormossen, WestEnergy.

· Energisparveckan: finska företag, samfund, skolor och läroanstalt för en kampanj för att ge information om förnuftig användning av energi och material: samarbete med Biogasbussen och Sipi Sammakko.

· Barn ges färdigheter för att själv kunna vara en ansvarsfull konsument i framtiden.

· Det allra viktigaste är ändå vuxnas exempel.

 

Varhaiskasvatuksessa energia ja kestävä kehitys tarkoittavat:

Vaasan kaupungille on laadittu ilmasto- ja energiaohjelma. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 vähentämällä nykyistä kulutusta energiasäästöllä: energiatehokkuudella sekä lisäämällä energiatietoisuutta sivistystoimen energiakoulutusstrategialla, joka jatkuu aina varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa noudattamaan ja tunnistamaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan siis huomioon tasavertaisesti päätöksenteossa ja toiminnassa.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa erityisiä oppimisen alueita ovat merellinen Vaasa, energinen Vaasa ja elämysten Vaasa. Varhaiskasvatuksessamme painotetaan kielirikasteista ohjelmaa, energiakasvatusta, monikulttuurisuutta, vieraskielistä varhaiskasvatusta sekä varhaista täydellistä kielikylpyä (ruotsi). (Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma 2017.)

Toimintatapoina painottuvat leikki, luontokasvatus, liikunta eri muodoissaan sekä terveellisten ravintotottumusten opettaminen. Toimintaperiaatteina toimivat yhdessä tekeminen ja kokeminen vuorovaikutuksessa. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja oppiminen on kokonaisvaltaista. (Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma 2017.)

”Vaasan varhaiskasvatuksessa on käytössä pedagogisen toiminnan lomake, jonka avulla tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja toimintaa kehitetään. Arviointi on kehittämisen edellytys. Sen avulla määritetään, miten asetetut tavoitteet on saavutettu sekä tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita. Säännöllinen dokumentointi mahdollistaa pitkäjänteisen seurannan ja arvioinnin.” (Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma, 2017, 48.) Tämä on energiatietoisuutta.

Varhaiskasvatuksessa energia tarkoittaa mm:

· Mielenkiinnon heräämistä ja osallisuutta

· Luontoon tutustumista ja luonnon kunnioittamista

· Annetaan sanat ilmiöille ja välineet tutkimiselle; opetuksessa huomioidaan mm. luonnonilmiöt, sää, lämpötila, vuodenajat

· Kulutus, lajittelu ja kierrätys: käytetään kierrätys- ja luonnonmateriaaleja

· Värien, muotojen, äänien, sähkön, teknologian yms. tutkimista; kokeileva ja tutkiva oppiminen

· Matematiikka, kemia, fysiikka; tuetaan loogis-matemaattisten käsitysten muodostumista, ongelmanratkaisua, päättelykykyä

· Ohjataan lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin; liikunnallista toimintaa, liikutaan kävellen, syödään terveellisesti, levätään, pestään kädet

· Mielenkiinnon herättäminen eri kieliin ja kulttuureihin, kielitaito

· Sosiaaliset taidot

· Tiedonhakutaidot ja esitystaidot

· Kiinnitetään huomio ruokahävikkiin, sopiva annos lautaselle

· Energia-dokumentoinnit, TVT ja teknologian alkeet

· Pienryhmä-teema- ja projektityöskentely

· Lelujen kunnossapito

· Yrittäjämäinen asenne

· Moniammatillinen yhteistyö

· Vierailut eri laitoksiin esim. Stormossen, West Energy / eri ammatteihin tutustuminen

· Energiansäästöviikko

· Annetaan valmiuksia toimia itse vastuullisina kuluttajina tulevaisuudessa

· Pintojen puhtaanapito ja kestävät valinnat kulutustuotteissa

· Rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapito

 

 

 

Lähteet:

Vaasan energia- ja ilmasto-ohjelma 2016: https://www.vaasa.fi/sites/default/files/energia-_ja_ilmasto-ohjelma.pdf

Vaasan varhaiskasvatuksen energia ja kestävän kehityksen suunnitelma 2017. Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma 2017: https://eperus